Våra policys

1. Policy för ökad kvalitet: Företagets anställda ska,

 • Sträva efter att varje beställare ska bli en nöjd kund
 • Erbjuda sina kunder varor och service som motsvarar kundens förväntningar
 • Skapa arbetsmetoder som säkerställer att företaget ständigt vidareutvecklas

 

2. Policy för lägre miljöpåverkan: Företagets anställda ska,

 • Ha goda kunskaper om våra varors miljöegenskaper så att de kan erbjuda våra kunder miljöanpassade produkter
 • Följa aktuell miljölagstiftning
 • Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening inom vår verksamhet
 • Sträva efter en resurssnål och kretsloppsanpassad verksamhet

 

3. Policy för företagets kompetensförsörjning: Företagets ledning ska,

 • Arbeta aktivt med kompetensutveckling av personalen för att bibehålla och stärka kompetensen hos företaget
 • Förvara och uppdatera ett register över kompetensen hos all personal i företaget
 • Varje år uppdatera företagets kompetensmatris samt utbildningsplan

 

4. Policy för god hälsa på företaget: Företagets ledning ska,

 • Skapa en organisation på arbetsplatsen så att personalen kan utvecklas i takt med verksamhetens behov
 • Det ska finnas ett samspel mellan alla arbetande på företaget som kännetecknas av medinflytande, dialog och samverkan
 • Kompetensutveckling ska ses som en investering i medarbetarens och verksamhetens utveckling, kvalitet och service

 

5. Policy för en säker arbetsplats: Företagets personal ska,

 • Utföra arbetet med god ordning och i säker arbetsmiljö
 • Förebygga situationer som kan leda till arbetsskador och brand
 • Följa aktuell arbetsmiljölagstiftning
 • Företagets ledning ska, Se till att det på företaget eller i dess omedelbara närhet finns personal med dokumenterad kännedom inom hjärt- och lungräddning

 

6. Policy för trafiksäkerhet Företaget strävar efter att i alla lägen förebygga riskerna för att någon medarbetare ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy.

Företagets ledning ska:

- Varje år gå igenom verksamheten och identifiera de risker som medarbetare utsätts för vid resor i tjänsten. Alla risker ska bedömas efter allvarlighetsgrad gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera den genom att kontinuerligt följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig uppdaterade om nya lagar och förordningar följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till gällande policy Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn och för att kunna utföra ålagda arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

- Vid behov beordra alkohol- och drogtest på medarbetare i den utsträckning som behövs för att förvissas om att de är fria från påverkan av alkohol och droger på arbetsplatsen. Samtliga anställda ska: ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar medicin som kan ge dåsighet och andra symptom som äventyrar trafiksäkerheten ska omedelbart underrätta närmaste chef om sin medicinering vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.

Kreera web&design Logo